Projekt címe: Közös nemzet, sokszínű kultúra

Kedvezményezett neve: Napkerék Egyesület

Szerződött támogatás összege: 49 984 394 Ft.

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Napkerék Egyesület 2003. 11. 10.-én alakult a cigányság támogatására antidiszkriminációs, interkulturális és szociális programmal. Alapszabályában rögzítettek szerint tevékenységeit a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, az alapvető emberi jogok érvényesülése érdekében fejti ki. Részükre egészségügyi, szociális, köznevelési, kulturális, szabadidős, sport és egyéb közösségi szolgáltatásokat nyújt. Tevékenységének fókuszában a hátrányos helyzetű egyének, csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése áll. A szervezet főbb tevékenységi területei, melyek összhangban állnak a projekt keretében megkívánt tevékenységekkel, kulturális programok szervezése, a magyarországi nemzetiségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a cigányság értékeinek, hagyományainak ápolása érdekében szervezi a cigány kisebbség társadalmi, kulturális értékeinek ápolását, átörökítését célzó rendezvényeket. Jelen projekt keretében célja olyan programok megvalósítása, melynek következtében a roma kulturális értékek és hagyományok megismerhetővé, megőrizhetővé, valamint továbbörökíthetővé válnak. Hiszen sok esetben az esélyegyenlőtlenség egyik kiváltó tényezője lehet a különböző kulturális sajátosságok, kulturális értékek ismeretének hiánya, minek következtében a társadalom tagjaiban téves sztereotípiák rögzülnek. Ezt leküzdeni olyan formában lehetséges, hogy az érdeklődők számára olyan programokat valósítunk meg, ahol a társadalom minden tagja, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül együtt, egymás értékeit megismerve tölt egymással időt. Egymás kultúrájának megismerése elősegíti a megkülönböztetés csökkenését, minek következtében a más nemzetiséghez tartozók, illetve hátrányos helyzetben élők felzárkózási esélye megnő, képessé válnak önmagukra a társadalom egyenértékű tagjaként tekinteni, amely hosszú távon nagyban hozzájárul a könnyebb társadalmi integrációhoz. Annak érdekében, hogy elérjük céljainkat a projekt keretében a megvalósítás során kulturális programokat szervezünk, ahol a társadalom tagjai időt tölthetnek együtt, megismervén egymás kultúráját, értékeit, segítve ezzel a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszédet, támogatva az eltérő kultúrák megismerését és elismerését. Évente 4 alkalommal hagyományátadáshoz kapcsolódó eseményt szervezünk, hogy a roma hagyományok megismerhetővé, megőrizhetővé és továbbörökíthetővé váljanak a fiatalabb generációk számára is. Évente egy alkalommal programot valósítunk meg a Roma Holocaust megemlékezéssel kapcsolatban, valamint évi 6 alkalommal pedig újszerű ismeretátadási eseményeket szervezünk, mely során a résztvevők véletlenszerűen találkoznak az információval, ilyen programunk többek között a festmény kiállítás, továbbá létrehozunk egy weboldalt, melynek célja a roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és megismertetése. Az egymásra épülés, egymást erősítő hatás biztosításának érdekében képzések megvalósítását is tervezi szervezetünk az alábbi témakörökben; érzékenyítő tréning, roma kultúra értékeit bemutató képzés, roma történelmet bemutató képzés, társadalmi integráció a roma kulturális örökség megőrzése által képzés, roma kultúraápolás képzés, valamint roma néprajz képzés. A képzésekre, mint egy ráépülésként valósulnak meg programjaink, ahol a megszerzett ismereteket a gyakorlatba átültetve lesz lehetőség alkalmazni. A pályázó a projekt megvalósítása során széles körben képes elérni célcsoportjának tagjait, hiszen az Egyesület saját tagságán kívül a következő célcsoportoknak kínálja közhasznú szolgáltatásait; köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, közművelődési intézmények, önkormányzatok, egyházak, érdeklődő magánszemélyek, a feladatok ellátása érdekében pedig együttműködik az érintett állami és társadalmi szervezetekkel, kapcsolatot tart hasonló rendeltetésű és más magyar és külföldi nemzetközi szervezetekkel. Szem előtt tartottuk a projektmenedzsment szervezet kialakítása során, hogy a lehető legtöbb releváns szakmai tapasztalattal és referenciával rendelkező gárdát állítsuk össze, akik a felmerülő napi problémák megoldása mellett a megfelelő stratégiai lépéseket is képesek meghozni. A megvalósításban továbbá közreműködik egy fő szakmai vezető, és egy fő szakmai megvalósító, akik a projekt céljaihoz kapcsolódó szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A projekttől minimálisan elvárt eredmény az

indikátorok teljesülése mellett, hogy egy térségi szinten elismert projektet valósítsunk meg, továbbá hogy kitűzött céljainkat teljesíteni tudjuk. Miszerint csökkenteni kívánjuk az előítéleteket a különböző nemzetiségek között, egymás kultúráját bemutatva le kívánjuk építeni a tévesen rögződött sztereotípiákat, növelni szeretnénk az egymás irányába történő elfogadás képességét, elősegítve ezáltal a könnyebb társadalmi integrációt, illetve a rendezvényekkel lehetőséget teremtünk mindenki számára a minőségi programokhoz való hozzáférésre.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.4-16-2017-00026