A különböző kultúrák eltérő sajátosságaiból, a különböző nemzetiségek történelmére vonatkozó hiányos ismeretekből adódóan alakulnak ki a kisebbségek, nemzetiségek irányába ható téves beidegződések, sztereotípiák. A sztereotípiák leépítésének hatékony eszköze a másik közösség életének, értékeinek, kultúrájának megismerése.

A társadalmat alkotó különböző nemzetiségek együttműködése szükséges ahhoz, hogy a kívánt társadalmi-gazdasági fejlődés megvalósuljon. Ez a fejlődés, csak gazdasági vagy szociális intézkedésekkel nem érhető el, szükséges a kultúra területén is intézkedéseket tenni. A kultúra közegében szerzett jó benyomások pozitív hatással vannak a hétköznapi élethelyzetekre, segítik a romák társadalmi és gazdasági szerepvállalásának erősítését. A kultúra közvetítése, interpretálása, illetve a közvetített érték befogadása, a kulturális különbözőség vagy éppen az azonosság átélése az egyik leghatékonyabb módja egymás megismerésének, elfogadásának.

A roma közösség a legnagyobb lélekszámú hazai nemzetiség. Ezt a folyamatot kell erősíteni, és kialakítani annak a feltételeit, hogy az intézmények és programok elérhetővé váljanak a hátrányos helyzetben élők, leginkább a romák számára is. Ahol nincs ilyen intézmény vagy színtér, ott arra kell törekedni, hogy a helyi kultúra-ápoló közösségek kialakuljanak és, hogy a kulturális programok megvalósításához szükséges technikai feltételek helyben rendelkezésre álljanak, akár mobil eszközök odaszállításával is.

A roma lakosság szempontjából ezen felül nagyon fontos olyan programok, események szervezése, melyek elősegítik a nemzetiségi identitás megőrzéséhez kapcsolódó kulturális örökség sokféleségének és gazdagságának bemutatását, történelméhez kötődő hagyományok, gasztronómia, kulturális értékek, szokások, ünnepek megismerését, ápolását, átörökítését, tovább adását. A roma kultúra művelésének támogatása mellett meg kell teremteni annak feltételét, hogy a többségi társadalom is megismerhesse a roma hagyományok és kultúra értékeit Magyarországon, továbbá ösztönözni kell a multikulturális programokat is.

A kultúra továbbadásának XXI. századi módja a digitális felületek használata. Komoly probléma ugyanakkor, hogy a 15 év feletti lakosság 44,5%-a még mindig digitálisan írástudatlan. Különösen nagy a lemaradás – az idősek mellett – a munkanélküliek, a hátrányos helyzetűek, a kistelepüléseken élők és alacsony végzettségűek körében, akiknek digitális kompetencia-fejlesztése sürgető feladat.

A kultúra olyan, a köznapi ember számára is érthető és élvezhető üzenetet hordoz bármely művészeti ág esetében, ami a nemzetiséghez tartozás sajátosságainak, egyediségének elfogadását és megértését segíti elő. A saját kultúra bemutatása hozzájárul a romákkal szembeni előítéletek csökkentéséhez, erősítheti a közvélemény elfogadását.

A pályázat átfogó célja a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállításának támogatása:

- a roma és más nemzetiségi csoportok/közösségek hagyományainak, ünnepeinek, szokásainak, kulturális értékeinek megismertetése, összegyűjtése és bemutatása, ezt segítő programok és helyszínek kialakítása;

- a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszédet támogató programok;

- az eltérő kultúrák meg-, és elismerését támogató tevékenységek.

Részcélok:

  1. A cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése.
  2. A roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak.
  3. A roma nemzetiség kulturális örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások).
  4. A különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

 

Célcsoport:

Célcsoport a projekt hatóterületén élő lakosság, nemzetiségiek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek egyaránt.

Kiemelt célcsoportja a gyerekek, fiatalok, azok a szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek), akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz, eseményekhez, termékekhez.

 

Helyszínek:

A projekt során 9 településen kerülnek megrendezésre programok: Eddén, Hedrehelyen, Kaposhomokon, Kaposváron, Kercseligeten, Pálmajorban, Szennán, Szenyéren, Zselickisfaludon. Ezen településeken jelentős roma közösségek élnek.

 

Programok:

Hagyományátadáshoz kapcsolódó események

Roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismertetése és elmélyítése (zene, képzőművészet, népművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb. területén) tevékenységekhez kapcsolódóan. Évente 4 db kerül megrendezésre.

Újszerű ismeretátadási események, programok

A program keretében kiállítások valósulnak meg roma képző- és festőművészek alkotásaiból. Az események célja egyrészt egy informális tanulási folyamat során a roma kulturális örökség bemutatása a társadalom széles rétegével, másrészt a roma kultúra megismertetése által a társadalmi előítéletek csökkentése, a roma közösség elfogadásának elősegítése.

Évente 6 db újszerű, informális tanuláshoz, tapasztalat-szerzéshez kapcsolódó esemény, program valósul meg.

Roma Holocaust megemlékezés

A rendezvény célja egyrészt a Roma Holokauszt történetének bemutatása, megismertetése a mai generációval, másrészt emlékállítás a Roma Holokauszt megalázott, meghurcolt és tömegesen elpusztított áldozatainak. A rendezvény emellett lehetőséget ad a többségi társadalomnak megmutatni, hogy a cigányság saját erejéből is képes tenni hagyománya, kultúrája megőrzése érdekében. Az új célok hozzájárulnak a romák saját közösségének újjáépítéséhez is.

Évente 1 db Roma Holokauszt bemutatása, emlékezés fenntartása kerül megtartásra.

Kulturális események

A kulturális események a helyi igények figyelembe vételével kerültek kialakításra azzal a céllal, hogy egyrészt a célcsoport széles rétegének hozzáférési lehetőséget biztosítsanak a minőségi, kulturális programokhoz, másrészt hozzájáruljanak a különböző kultúrából származó emberek egymással szembeni elfogadásához, ezzel is elősegítve az előítéletek csökkentését.

Évente 27 db kulturális esemény kerül megszervezésre.

 

Képzések:

Érzékenyítő tréning

A képzés célja az elfogadó szemlélet kialakítása annak érdekében, hogy a résztvevők még inkább megismerhessék, megtapasztalhassák a hátrányos helyzetben élők világát, mindennapjait. A résztvevők a gyakorlati feladatokon keresztül megérthetik a mindennapi kihívásokat, a hátrányos élethelyzetekből adódó nehézségeket. Így elősegítjük a különböző kultúrákból származó emberek kölcsönös elfogadását. A képzés célcsoportja azon szakemberek, akik a romákkal, romákért dolgoznak.

Roma kultúra értékeit bemutató képzés

A képzés során azon értékeket kívánjuk ismertetni, amelyek a roma kultúrához kapcsolódnak. Sok esetben a különböző kultúrák eltérő sajátosságaiból, ismereteinek hiányosságából adódóan alakulnak ki a nemzetiségek irányába ható téves sztereotípiák. Melyek leépítésének egyik hatékony eszköze a másik nemzetiség értékeinek, kultúrájának megismerése.

Roma történelmet bemutató képzés

A roma történelmet bemutató képzés során a résztvevőknek olyan ismeretek elsajátítására nyílik lehetősége, melynek köszönhetően a nemzetiségi hovatartozás érzése képes erősödni. Ez leginkább a fiatalabb korosztály esetében fontos amiatt, hogy megismerhessék a roma nemzetiség kulturális örökségeit, ünnepeit, történelmét és múltját.

Társadalmi integráció a roma kulturális örökség megőrzése által képzés:

A kulturális örökség hanyagolása egyre súlyosbodó problémaként van jelen, ennek oka, hogy nem ismerjük eléggé a minket körülvevő értékeket, másrészről pedig nem tudjuk, mi a megoldás ezek megőrzése érdekében. Abban az esetben pedig, ha a közös kulturális örökségeket elveszítjük, akkor a közösségépítés egyik alappillérét veszítjük el. A kulturális örökségek megőrzése által közösségek jönnek létre, amely nagyban hozzájárul a könnyebb társadalmi integrálódáshoz.

Roma kultúraápolás képzés

A képzés célja, hogy a résztvevők életében kialakuljon a kultúra iránti érzékenység, a hagyomány iránti tisztelet. Fontos megőrizni és tovább adni azokat az értékeket, amelyek a mai világunkat is harmonikusabbá tehetik, a különböző szokások megismerése napjainkra nem csupán feladat, hanem erkölcsi kötelesség.

Roma néprajz képzés

A képzés megvalósításával célunk, hogy a résztvevők megismerkedjenek a népcsoport mindennapi tárgyaival, művészetével, hitvilágával, értékeivel. Abban az esetben pedig, ha megismerhetővé válnak más nemzetiségek hagyományai, kulturális értékei csökkennek az előítéletek, fejlődik az egymás iránti elfogadás képessége.

IKT kompetencia fejlesztő képzés

Napjainkra a folyamatosan változó gazdasági és társadalmi körülmények, a rohamosan fejlődő technika megköveteli a digitális alapkompetencia meglétét. Emellett a kultúra továbbadásának XXI. századi módja a digitális felületek használata. Azonban még mindig nagyarányú a digitális írástudatlanság, különösen az idősek, a munkanélküliek, a hátrányos helyzetűek, a kistelepüléseken élők és alacsony végzettségűek körében, akiknek digitális kompetencia-fejlesztése sürgető feladat. Ezért informatika oktatás keretében szeretnénk támogatni a célcsoport tudásának növelését. A képzés hozzájárul a hátrányos helyzetű réteg munkaerő-piaci pozíciójának megerősítéséhez, az esélyegyenlőség elősegítéséhez, ezáltal az előítéletek megszüntetéséhez, a társadalmi csoportok közötti elfogadás és együttműködés növeléséhez.